Kogo szukamy

Do konkursu zapraszamy wszystkie pełnoletnie osoby, urodzone w 1993 roku lub później, które płynnie posługują się językiem polskim i aktywnie działają w obszarze jednej z 5 poniższych kategorii.

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów uczestnictwa w konkursie znajdują się w regulaminie.

Kategoria Biznes

Idealny kandydat lub kandydatka w kategorii „Biznes”, to osoba, która odznacza się osiągnięciami w obszarze szeroko pojętego biznesu, zarządzania lub wsparcia przedsiębiorczości. Kandydat może prowadzić własne przedsiębiorstwo, ale również dynamicznie działać w innych przedsiębiorstwach i organizacjach. Może być zarządzającym organizacją lub ekspertem w konkretnej dziedzinie biznesu, np. w marketingu internetowym czy finansach. Może być również zaangażowany w rozwój przedsiębiorczości, zarówno w ramach promocji i edukacji, jak również jako inwestor.

Kategoria Nowe technologie

Idealny kandydat lub kandydatka w kategorii „Nowe technologie” to osoba, która działa w obszarze tworzenia lub wspierania nowych technologii. Aktywnie promuje innowacje, popularyzuje wiedzę o nowych technologiach i wspiera rozwój umiejętności technologicznych wśród młodych ludzi. Idealny kandydat w tej kategorii pasjonuje się nowymi technologiami, jest częścią zespołu pracującego nad technologicznym start-up’em lub tworzy aplikację wykorzystującą innowacyjne rozwiązania w wybranej sferze życia.

Kategoria Działalność społeczna

Idealny kandydat lub kandydatka w kategorii „Działalność społeczna” to osoba, która zmienia otaczającą ją rzeczywistość oraz inspiruje innych do wspierania dobroczynności. Wyróżnia ją bezinteresowność, ambicja oraz nastawienie na działanie. Bliskie są jej problemy społeczne i podejmuje inicjatywy prowadzące do wyrównywania szans w środowisku w którym działa: w pracy, na uczelni, w czasie wolnym. Może działać charytatywnie jako wolontariusz, być założycielem fundacji, pracować na rzecz innych w sposób niesformalizowany lub wspierać społeczność w inny sposób.

Kategoria Nauka

Idealny kandydat lub kandydatka w kategorii „Nauka” to osoba, która angażuje się w działania akademickie i naukowe. Organizuje i moderuje dyskusje wokół ważnych tematów społecznych, gospodarczych oraz zdrowotnych. Skupia się na budowaniu dorobku naukowego lub artystycznego oraz aktywnie współtworzy społeczność akademicką. Na co dzień popularyzuje zagadnienia naukowe, wspiera działania na rzecz poprawy poziomu edukacji oraz inicjuje współpracę między uczelnią a biznesem. Idealny kandydat w tej kategorii to osoba, która reprezentuje uczelnię na konferencjach, organizuje wydarzenia na uniwersytetach oraz przekazuje wiedzę innym.

Kategoria Wspieranie różnorodności

Idealny kandydat lub kandydatka w kategorii „Działalność na rzecz różnorodności” to osoba, która wykazuje się szczególną otwartością i empatią oraz odwagą do realnego zmieniania otaczającej rzeczywistości. Bliskie są jej problemy społeczne i podejmuje inicjatywy prowadzące do wyrównywania szans w środowisku, w którym działa: w pracy, na uczelni, w czasie wolnym. Aktywnie wspiera różnorodność w biznesie i wprowadzania kultury równego traktowania ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

Masz pytania? Napisz do nas na kontakt@25under25.pl